Sunday, 16 April 2017

EK JUIGEK  JUIG


Ek juig, want die klip is weggerol en die lig wat skyn vanuit my hart, skyn helder om my en verlig alles en almal met wie ek vandag in aanraking mag kom.

Ek juig, want die klip is weggerol, en die liefde wat deur die vensters van my hart vloei, is ‘n hemelse liefde wat alles en almal met wie ek hierdie wonderskone en vreugdevolle dag deel, ophef en beter laat voel.

Ek juig, want die klip is weggerol, en die krag wat in my en om my vloei, stel my in staat om die stralende, gesonde, lewenslustige kind van ‘n hemelse Koning te wees.

Ek juig, want geen uitdaging is meer vir my onoorkomelik nie, geen probleem is te groot nie en ek staan op in die lig, liefde en krag van God my Hemelse Pappa en Jesus my Hemelkoning.


Jy is MÝNE / Facebook

DIE OPSTANDINGDIE  OPSTANDING
Matt. 28:1-10 (1933 Bybelvertaling)


En laat ná die sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdaléna en die ander Maria om na die graf te kyk.  En daar kom ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit.  En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En  uit vrees vir hom het die wagters gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue”  Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is.  Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het; en gaan haastig, sê vir sy dissipels:  Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek het dit vir julle gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit vir sy dissipels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit vir sy dissipels te vertel, kom Jesus meteens hulle teë en sê: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid Hom. En Jesus sê vir hulle:  Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broers dat hulle na Galiléa moet gaan;  en daar sal hulle My sien.


Koningsdogters- en Seuns vir Jesus/Kingdom Daughters and Sons for Jesus / Facebook

 


DIE SABBATDAGDIE  SABBATDAG


Vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.  (JESUS) -  Lukas 23:43


Dóódstil was dit dáárdie Saterdag so lank gelede in Jerusalem.  Troosteloos  én hartseer het die volgelinge van Jesus tuis gebly en droewig getréúr oor Hom.  Sy dissipels het met gebroke harte êrens geskuil – hulle was báng!  Hulle het nie geweet wát dalk op húlle kon wag nie ...  Vir hulle moes hierdie dag, die dag tússen die kruisiging en die opstanding, die einde van álles beteken het ... Maar wáár was Jesus dan?  Wáárom het Hy hulle nie kom troos nie?  Die Bybel sê vir óns waar Hy was:  “Vandag sal jy saam met My in die Paradys wees!” het Hy vir die man op die kruis langs Hom gesê.  Dít is wáár Jesus was tot die derde dag. Miskien ‘n voorbereiding van die nuwe liggaam waarin Hy verder sou leef?  Mín het hulle geweet dat *dít* eintlik die vóóraand van ‘n núwe begin was, die *begín* van ‘n heel núwe fase in hul lewens  wat gewag het op die ópstánding van hul Heer en Meester!


Stíl en sómber het die dag verbýgegaan, Jerúsalem was stil – álmal wat Hom só liefgehad het, was in sák en ás.  As hulle maar net kon wéét,  dat die Poort tot binne-in die koninkryk van God het wawyd oop gestaan!


As hulle maar kon síén en weet wat ons vándag weet – dat dit  ‘n Méésterplan van God was wat besig was om te ontvou ...  Wees stíl en wág, die wónder is op hande!!!


Maar wat nou van óns???  Óns wat die héle volmaakte Plan hélder en dúídelik voor ons sien ... wát verhoed *óns* om  dánkie vir sê vir Jesus sónder ophou en ons harte *vir ewig* aan Hóm toe te vertrou???  Dít is wat God wil hê ons moet doen en van ons *verwág*!  Maar doen ons dit ...... ??


Dánkie-Dánkie-Dánkie vir ‘n Koningskind wat vir óns gekies het as Sý broers en susters!!!!


Gebed:  Dierbare Jesus *Ú* mý broer Heer??? Dánkie!  Dánkie!  Dánkie!  Neem *Ú* nou mý hart, was dit vlékkeloos skoon en rein, geskik vir  *Ú* om virewig daarin te woon!!!!  Amen


~ Uit Daelikse Woord Aangepas ~


Koningsdogters- en Seuns vir Jesus/Kingdom Daughters and Sons for Jesus / Facebook


https://www.facebook.com/KoningsdogtersEnSeunsvirJesusKingdomDaughtersSons/photos/a.263933510356362.62320.257199281029785/1305646022851767/?type=3&theater


GOEIE VRYDAGGOEIE  VRYDAG 


Vader, in U hande gee ek my gees. – Luk. 23:46


Goeie Vrydag – ‘n  SWART Vrydag wat ‘n  GÓÉIE  Vrydag geword het.  Die dag van álle dae soos daar nog  NÓÓIT  in die bestaan van die wêreld was nie.  ‘n Dag wat nog stééds eerbiedig word deur Christene dwársdeur die wêreld – die eerste dag van drie dae wat die einde van ‘n era en die begin van ‘n núwe era was.


Dié dag toe GOD Sy éniggebore Seun gegee het om te sterf, sodat ons, die héle mensdom, deur SY bloed van óns sondes gereinig kon word:  “... die bloed ... wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes.”  - Matt. 26:28


Dié dag toe  JESUS, deur te sterwe, ‘n deur vir ons óópgemaak het sodat ons déúr Hóm direk met  GOD  kan kommunikeer.  Die dag toe    VADER  ook óns VADER geword het – die dag van  ÁLLE dae toe  GOD  ‘n  GOD van LIÉFDE geword het.


Laat ons dan ook hier, waar ons nou aan die voet van die  KRUIS  kniel, níé ween nie – máár ons hárte na  HÓM  toe uithou en die woorde van  JESUS  ons éie maak:


“VADER  in  Ú  hande gee ek my gees – my lewe, my alles.”


Gebed:  Dankbaar met my hande omhoog, betuig ek my dank aan Ú, Heer Jesus, vir wat U daar aan die kruis vir mý gedoen het  en Vader God vir Ú genade aan my. Woorde ontbreek, ek kan maar net my hart vir *Ú* gee, want net U ken die inhoud daarvan.  Amen


~ Uit Daelikse Woord Aangepas ~


Koningsdogters- en Seuns vir Jesus /Kingdom Daughters and Sons for Jesus / Facebook


https://www.facebook.com/KoningsdogtersEnSeunsvirJesusKingdomDaughtersSons/photos/a.263933510356362.62320.257199281029785/1304368996312803/?type=3&theater

Jesus se gebedsworsteling in GetsemaneJesus se gebedsworsteling in Getsemane
 

36Jesus kom toe saam met hulle by ’n olyftuin met die naam Getsemane en Hy sê: “Sit julle hier, terwyl Ek daar anderkant gaan bid.” 37Hy neem toe vir Petrus en die twee seuns van Sebedeus saam met Hom. Daarop oorval ’n groot ontsteltenis en benoudheid Hom. 38Hy sê toe vir hulle: “Ek is benoud tot sterwens toe. Bly julle hier, en waak saam met My.” 39Hy het toe ’n entjie verder neergeval en met sy gesig plat teen die grond gebid: “O my Vader! As dit moontlik is, neem tog hierdie lydensbeker van My weg. Doen nogtans nie soos Ék wil nie, maar soos Ú wil.” 40Hy kom toe terug by die dissipels en kry hulle aan die slaap. Hy sê vir Petrus: “So, kon julle dan nie eers een uur saam met My wakker bly nie? 41Wees waaksaam en bid sodat julle nie in die versoeking kom nie. ’n Mens se gees is wel gewillig, maar jou liggaam hou nie altyd by nie.”
42Weer het Hy van hulle af weggegaan en gebid: “My Vader! As hierdie beker nie van My kan weggaan sonder dat Ek dit moet drink nie, laat u wil dan uitgevoer word.” 43Hy het toe teruggegaan en kry hulle weer aan die slaap. Hulle was so vaak dat hulle oë eenvoudig nie wou oopbly nie.
44Hy het hulle toe daar gelos en weer weggegaan en dieselfde gebed vir die derde keer gebid. 45Toe kom Hy na sy dissipels toe en sê: “Slaap en rus julle nog steeds? Die tyd het aangebreek! Ek, die Seun van die Mens, word nou oorgegee in die hande van slegte mense. 46Staan op, ons moet gaan! Kyk, my verraaier is hier.”

 Matteus 26:36-46 Nuwe Lewende Vertaling


Koningsdogters- en Seuns vir Jesus/Kingdom Daughters and Sons for Jesus / Facebook