Sunday, 16 April 2017

DIE OPSTANDINGDIE  OPSTANDING
Matt. 28:1-10 (1933 Bybelvertaling)


En laat ná die sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdaléna en die ander Maria om na die graf te kyk.  En daar kom ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit.  En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En  uit vrees vir hom het die wagters gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue”  Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is.  Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het; en gaan haastig, sê vir sy dissipels:  Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek het dit vir julle gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit vir sy dissipels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit vir sy dissipels te vertel, kom Jesus meteens hulle teë en sê: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid Hom. En Jesus sê vir hulle:  Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broers dat hulle na Galiléa moet gaan;  en daar sal hulle My sien.


Koningsdogters- en Seuns vir Jesus/Kingdom Daughters and Sons for Jesus / Facebook