Saturday, 9 August 2014


DIE KROON VAN U SKEPPING

U het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot
gevorm.  Ek loof U omdat U my so besonder wonderlik
gemaak het.  U werke is wonderbaar, ek weet dit alte goed!
                                                                              
                                                                                                          -  Psalm 139:13-14

Here

U het my besonder wonderlik gemaak.
Hoe meer ek van biologie leer,
hoe intenser besef ek hoe ongelooflik U my
aanmekaargeweef het; 
hoe beter ek die werking van my organe,
my brein en my senuweestelsel verstaan,
hoe meer ek daaraan dink
dat  U my gesien en geken het vóórdat ek gebore is
en dat al my dae tóé reeds in u Boek opgeskryf was,
hoe kleiner krimp ek voor u grootheid.
Maar, Here, U het ook my diepste wese daargestel: 
dit is Ú wat my drome en verlangens
in my ingesleutel het
en wat van my die mens maak wat ek is,
wat my in staat stel om te lag en te huil,
om skoonheid raak te sien en lief te hê.
U het ‘n stukkie van Uself in my geplant
omdat U my na u beeld gemaak het. 
Vorm my, Here,
deursoek my hart en verstand
en maak my elke dag ‘n klein bietjie méér soos U –
totdat die mense wat na my kyk
vir U sal kan raaksien.


Amen~ Outeur Nina Smit - uit Vreugde in die More ~

No comments: